Ympäristövastuu – Päästöjen ja jätteiden minimointia

Kemianteollisuuden yritysten yhteiseen Vastuu huomisesta -ohjelmaan (Responsible Care) sitoutuneena Orion on antanut suuren painoarvon ympäristöasioille. Orionissa ympäristövastuun painopistealueita ovat ilmansuojelu, jätevesiasiat, maaperän suojelu, jätehuolto ja kierrätys.

Orionin tuotantotoiminnan ja tuotteiden koostumuksen vuoksi valtaosa synnyttämästämme jätteestä on sopimatonta uudelleenkäytettäväksi muulla tavoin kuin energiaksi polttamalla ongelmajätelaitoksen prosesseissa. Kaikki ongelmajäte toimitetaan poltettavaksi Ekokem Oy:n Riihimäen laitokselle, jossa syntyvää energiaa hyödynnetään muun muassa Riihimäen ja Hämeenlinnan kaupunkien lämmittämisessä.

Ilmakehään pääsevien haitallisten kemikaalien määrät ovat Orionin oman, tehokkaan toiminnan ansiosta pudonneet lähes minimiin, ja Orion alittaa selvästi ympäristölupiensa sallimat tiukat enimmäispäästörajat.

Orionin ympäristövastuuseen kuuluu myös jatkuva kierrätyksen ja lajittelun tehostaminen. Lisäksi olemme sitoutuneet vähentämään energiankäyttöä yhdeksän prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä. Arvioinnilla ja seurannalla on tärkeä rooli ympäristövastuun toteutumisessa. Tämä tarkoittaa tarkkaa ja ajanmukaista dokumentaatiota laitoksista, rakennelmista, prosesseista ja materiaalien käytöstä sekä kattavia seuranta-, raportointi- ja varmennusjärjestelmiä riskinarviointi- ja hallintakäytäntöineen.

Yksi Orionin pidemmän aikavälin tavoitteista on ulottaa toimintansa vaikutusten tarkastelu myös omien toimitilojen ulkopuolelle. Tulevaisuudessa pyrimme entistä paremmin huomioimaan tuotteidemme koko elinkaarenaikaiset vaikutukset.