Myönteisen kehityksen vuosi

Vuosi 2010 oli Orionille positiivinen: liikevaihtomme kasvoi päämarkkinoitamme nopeammin ja liikevoittomme parani selvästi. Erityisen myönteistä oli, että kaikki liiketoimintayksikkömme kehittyivät positiivisesti.

Lääkemarkkinat jatkoivat nopean muutoksen aikaa viime vuonna Euroopassa, jossa jatkuvat muutokset lääkkeiden korvausjärjestelmissä ja hinnoittelussa asettavat omat haasteensa alan toimijoille. Investoinnit lääketutkimukseen ja -kehitykseen ovat pitkäaikaisia, minkä vuoksi pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus lääkepolitiikassa ovat tärkeitä toiminnan edellytyksiä.

Liikevaihto ja -voitto kasvoivat

Orionin liikevaihto ja -voitto kehittyivät vuonna 2010 myönteisesti. Liikevaihto kasvoi kymmenen prosenttia 850 miljoonaan euroon, ja liikevoitto parani 23 prosenttia 254 miljoonaan euroon. Pääsimme hyvään kasvuvauhtiin Skandinaviassa ja itäisessä Euroopassa. Myös Suomessa onnistuimme lisäämään myyntiämme ja markkinaosuuttamme, vaikka markkinatilanne jatkui erittäin haastavana.

Orionin omaan tutkimukseen perustuvien keskeisten tuotteiden myynnit kasvoivat. Erityisen voimakkaasti kasvoivat Simdax-sydänlääke ja Precedex-tehohoitorauhoite, joka nousi selkeän myynnin lisäyksen ansiosta vuoden kuluessa yhdeksi tärkeimmistä tuotteistamme. Perinteisesti meille tärkeiden Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoi kahdeksan prosenttia, mutta Lääkeliiketoiminnan muun kuin Parkinson-lääkkeiden liikevaihto kasvoi vielä nopeammin eli 12 prosenttia.

Geneerisissä lääkkeissä ja itsehoitovalmisteissa sopeutuminen nopeasti muuttuviin markkinoihin onnistui hyvin ja vuosi oli menestyksekäs. Uusia tuote- ja markkinalanseerauksia tehtiin pitkälti yli 100. Myös Orion Diagnosticalla ja lääkkeiden vaikuttavia aineita tuottavalla Fermionilla oli kasvun vuosi.

Hyvän tuloksen taustalla on kaikissa yksiköissämme tehty luja ja sitoutunut työ. Orionilaiset ovat osanneet mukautua muutostarpeisiin, ja uusiin toimintamalleihin on sopeuduttu hyvin – kuten kaksi vuotta käytössä olleeseen tutkimuksen ja kehityksen uuteen toimintamalliin.

Edistystä tutkimuksessa ja kehityksessä

Tutkimus- ja kehityshankkeissamme tapahtui merkittävää edistymistä, eli onnistuimme rakentamaan uutta pohjaa tulevaisuudelle. Tärkein yksittäinen saavutus oli tehohoitorauhoite deksmedetomidiinia koskevan myyntilupahakemuksen toimittaminen lokakuussa Euroopan lääkeviranomaiselle arvioitavaksi. Euroopan ulkopuolella deksmedetomidiini on osoittautunut hyväksi vaihtoehdoksi tehohoidon rauhoitteissa.

Tutkimus- ja kehityskulujen lasku johtui tutkimushankkeiden, erityisesti kliinisten kehityshankkeiden, ajoituksesta. Kuluvana vuonna tutkimuskulut jälleen kasvavat selvästi, kun monet hankkeet saavuttavat kliinisen vaiheen.

Konkreettisia esimerkkejä T&K-partnerointistrategiamme toteutumisesta ovat kesällä 2010 puolalaisen Selvitan kanssa solmittu yhteistyösopimus, jonka tarkoituksena on tutkia uusia lääkehoitoja Alzheimerin tautiin sekä alkuvuodesta 2011 allekirjoitettu laaja syöpälääkkeiden tutkimusta, kehitystä ja tuotteistusta koskeva yhteistyösopimus yhdysvaltalaisen Endo Pharmaceuticalsin kanssa.

Strategia ennallaan

Orionin hallituksen kesäkuussa vuosille 2011–2015 vahvistaman strategian painopistealueet säilyivät ennallaan. Orionin strategisena päämääränä on kannattava kasvu ja omistaja-arvon kasvattaminen liiketoimintariskit halliten. Taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja pohjan luominen pidemmän aikavälin kannattavalle kasvulle.

Tuleviin haasteisiin entakaponi-patenttien päättyessä lähivuosina olemme varautuneet kehittämällä ja tehostamalla toimintaamme koko yhtiössä. Kiinteät kustannukset ovat jatkuvan tarveharkinnan kohteena. Lisäksi on muistettava, että olemme edelleen vahva Parkinson-lääkkeiden toimittaja, vaikka entakaponi-patentit päättyvätkin.


Myös partnerit ovat Orionin liiketoimintamallissa keskeisessä roolissa. Tutkimus- ja kehitystoimintamme, toimitusketjumme, myyntiverkostomme ja monet tukitoiminnot perustuvat tiiviisiin partnerisuhteisiin. Ilman laajaa ja toimivaa yhteistyökumppaniverkostoa nykyaikaisen terveydenhuollon yrityksen toiminta olisi hyvin haastavaa. Olemmekin panostaneet paljon yhteistyökumppaneiden kanssa toimimisen kehittämiseen.

Hyvinvoinnin rakentaminen jatkuu

Uskomme myönteisen kehityksen jatkuvan alkaneena vuonna ja arvioimme liikevaihdon sekä liikevoiton ennen kertaluontoisia eriä kasvavan hieman vuodesta 2010.

Orionin osakkeenomistajien määrä on entisestäänkin kasvanut. Nyt terveydenhuollosta kiinnostuneita Orionin osakkaita on jo lähes 60 000. Haluan kiittää yhteistyökumppaneitamme ja kaikkia orionilaisia, jotka ovat jälleen sitoutuneesti tehneet erinomaista työtä onnistumisemme eteen. Jatketaan yhdessä hyvinvoinnin rakentamista.

Timo Lappalainen

Liikevaihto tulosyksiköittäin

Osakekohtainen tulos ja osinko