Lääkeala muutoksessa

Orionin kehittämiä tuotteita myydään maailmanlaajuisesti, ja niitä on markkinoilla yli sadassa maassa. Noin 80 % Orionin liikevaihdosta syntyy ihmislääkkeiden myynnistä joko oman myyntiverkoston tai markkinointipartnereiden kautta.

Orionin oma myyntiverkosto kattaa lähes kaikki keskeiset Euroopan markkinat. Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orion toimii markkinointipartnereiden kautta. Orion-konsernin liikevaihdosta vajaa kolmannes tulee partnereiden kautta tapahtuvasta myynnistä.

Suomi on Orionin merkittävin markkina-alue, ja noin neljännes Orionin liikevaihdosta tulee Suomen markkinalta. Yksittäisenä terapia-alueena Parkinsonin taudin hoito on Orionille tärkein, ja se edustaa noin kolmannesta konsernin liikevaihdosta.

Orion on Euroopassa keskisuuri toimija, ja maailman mittakaavassa Orion on noin 70. suurin lääkeyritys.

Kasvun veturina kehittyvät markkinat

Lääkeala on suhteellisen vakaa ja se kasvaa tasaisesti. IMS Health -lääkemyyntitilastot ennustavat globaalin lääkemarkkinan kasvavan vuosittain 5–8 prosenttia, ja lääkemarkkinan arvioidaan ylittävän 1 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2014 mennessä. Kovin kasvuvauhti saavutetaan kehittyvillä markkinoilla, joilla vuosittainen kasvu on keskimäärin 17 prosenttia. Japanin lääkemarkkinan arvioidaan kasvavan 5–7 prosenttia, Yhdysvalloissa markkinakasvuksi ennustetaan 3–5 prosenttia, ja Euroopassa vuosittaisen kasvun arvioidaan jäävän 1–3 prosenttiin. (1)

Patenttien päättyminen alan yhteinen haaste

Vaikka alan vakaa kasvu on jatkunut jo pitkään, useiden lääkeyhtiöiden merkittävin lähiajan haaste on niiden päätuotteiden patenttien päättyminen seuraavien vuosien kuluessa. On arvioitu, että lääkemarkkinasta lohkeaa noin 140 miljardia Yhdysvaltain dollaria patenttien päättymisen johdosta seuraavien 5 vuoden aikana. (2)

Patenttien umpeutuminen on myös Orionille ajankohtaista, koska yhtiön Parkinson-lääkkeiden tärkeimmät patentit ja tuotesuojat keskeisimmillä markkinoilla ovat umpeutumassa vuosina 2012–2013. Orion onkin valmistautunut tulevaan ja lähtenyt uudistamaan ja laajentamaan tuotteistoaan ja markkina-alueitaan. 

Valtiot säästölinjalla

Viime vuosina erityisesti Euroopassa vallinnut yleinen taloustilanne on luonut myös omat haasteensa lääkeyhtiöiden kasvulle. Taloudellisen tilanteen tiukentuessa valtiot etsivät säästökohteita, ja usein myös lääkehoitojen kustannuksia on haluttu rajoittaa mm. tiukennettujen korvattavuusvaatimusten ja markkinakohtaisten hintaleikkausten avulla. Näin lisäarvoa tuovien lääkehoitojen edut korostuvat kiristyvässä kilpailutilanteessa.

Myös Orionille tärkeällä Suomen markkinalla otettiin käyttöön viitehintajärjestelmä keväällä 2009 rajoittamaan lääkemarkkinan kasvua. Järjestelmän käyttöönotto on selvästi kiristänyt hintakilpailua, ja se on edelleen laskenut kokonaismarkkinan arvoa myös vuonna 2010. Orion on pystynyt kasvamaan laskevassa markkinatilanteessa ja näin vahvistanut selvää markkinajohtajan asemaansa.

Asiakkaan monet kasvot

Lääkealalla asiakkuuden käsite on moninainen. Perinteisesti lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia on pidetty lääkeyhtiöiden tärkeimpänä asiakasryhmänä, ja he ovatkin edelleen tärkeä kohderyhmä. Tiukentuneesta taloustilanteesta johtuen lääkehoitojen maksajasta on tullut yhä tärkeämpi asiakasryhmä, jonka rooli päätöksenteossa on korostunut. Maksajia voivat olla maasta riippuen esimerkiksi valtiollinen viranomaistaho, vakuutusyhtiö, sairaanhoitopiiri tai yksittäinen sairaala.

Apteekit ovat erittäin tärkeä linkki lääkkeiden jakeluketjussa, koska ne ovat omalta osaltaan mukana päättämässä, mitä tuotteita on tarjolla loppukäyttäjälle. Myös potilaiden rooli hoitojen valinnassa on korostumassa, kun tietoa sairauksista ja niiden hoitokäytännöistä on yhä laajemmin saatavilla.

(1) IMS Health 2010
(2) EvaluatePharma 2010: "World Preview 2016