Tunnuslukujen laskentaperusteet

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100


Taseen loppusumma – korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100


Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100


Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma – rahavarat – rahamarkkinasijoitukset x 100


Oma pääoma
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto


Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR = Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta


Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma


Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevie omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko


Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevie omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100


Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100


Tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto -suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi


Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto


Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä tilikauden lopussa x kauden viimeinen kaupantekokurssi
EBITDA = Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset