9. Aineettomat hyödykkeet


Aineettomat
Muut aineettomatLiikearvo
oikeudet ¹
hyödykkeet ²
Yhteensä
milj. € 2010 2009
2010 2009
2010 2009
2010 2009
Hankintameno 1.1. 13,5 13,5
111,9 80,7
50,2 48,4
175,6 142,6
Lisäykset


13,0 33,5
1,6 1,8
14,6 35,2
Vähennykset


-3,5 -2,2
-0,0
-3,5 -2,2
Siirrot tase-erien välillä


0,0 0,00,0 0,0
Kurssierot


-0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
Hankintameno 31.12. 13,5 13,5
121,5 111,9
51,8 50,2
186,8 175,6
Kertyneet poistot 1.1.


-48,6 -43,2
-46,5 -45,5
-95,0 -88,7
Vähennysten kertyneet poistot


3,5 2,13,5 2,1
Tilikauden poistot


-8,3 -7,3
-1,1 -1,0
-9,4 -8,3
Arvonalentumiset


-2,8
-2,8
Kurssierot


-0,0 -0,1-0,0 -0,1
Kertyneet poistot 31.12.


-56,3 -48,6
-47,6 -46,5
-103,8 -95,0
Kirjanpitoarvo 1.1. 13,5 13,5
63,4 37,5
3,7 2,9
80,6 53,9
Kirjanpitoarvo 31.12. 13,5 13,5
65,3 63,4
4,2 3,7
82,9 80,6
¹ Aineettomat oikeudet sisältävät ohjelmistoja, tuoteoikeuksia, tavaramerkkejä, myyntilupia, patentteja ja vapaakirjoja.
² Muut aineettomat hyödykkeet sisältävät aktivoituja pitkävaikutteisia menoja ja liittymismaksuja.
Konsernilla ei ole muita rajoittamattoman taloudellisen vaikutusajan omaavia aineettomia hyödykkeitä kuin liikearvo. Konsernilla ei ole sisäisesti aikaansaatuja aineettomia hyödykkeitä, vaan ne ovat hankittuja.


Liikearvojen ja aineellisten ja aineettomien omaisuuserien arvonalentumistestaukset


LIIKEARVO


Liikearvo 13,5 miljoonaa euroa on syntynyt Farmos-Yhtymä Oy:n hankinnasta vuonna 1990. Liikearvo on kohdistettu arvonalentumistestauksessa Alkuperälääkkeet, Erityistuotteet ja Eläinlääkkeet-rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka muodostavat osan Lääkeliiketoimintasegmentistä.


Kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty arvonalentumistesteissä käyttöarvolaskelman avulla. Laskelmissa ennusteet on tehty 10 vuoden ajanjaksolle johtuen lääkkeiden kehitystoiminnan vaatimasta pitkästä aikajänteestä ja lääkkeiden elinkaaren arvioidusta pituudesta. Rahavirtaennusteet perustuvat johdon hyväksymiin yksityiskohtaisiin 5 vuoden suunnitelmiin. Johdon käyttämän ennustejakson jälkeiset 5 vuoden rahavirrat on arvioitu varovasti olettaen, että kasvua ei ole odotettavissa. Johdon ennusteet perustuvat globaalin lääkemarkkinan kasvuun, lääkemyynnin markkinaosuuksiin sekä lääkkeiden markkinoiden ja myynnin odotettavissa olevaan kehitykseen. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista rahavirroista.


Diskonttauskorkona on käytetty yksiköille määritettyä keskimääräistä pääomapainotettua tuottovaatimusta (WACC, weighted average cost of capital), jossa on otettu huomioon yksikköön liittyvät erityiset riskit. Diskonttauskorko on määritetty ennen veroja. Diskonttauskorko tilikaudella on 9,8 % (2009: 10,3 %).


Arvonalentumistestauksen perusteella ei tilikaudella ole ollut tarvetta liikearvon arvonalentumiskirjauksiin.


Minkään käytetyn keskeisen muuttujan muutos kohtuullisesti arvioituna ei johtaisi tilanteeseen, jossa rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmän kerrytettävissä olevat rahamäärät alittaisivat niiden kirjanpitoarvon.


KÄYTTÖÖN OTTAMATTTOMAT MYYNTILUVAT JA -LISENSSIT


Käyttöön ottamattomille myyntiluville ja -lisensseille tehdään arvonalentumistesti vuosittain. Testit on tehty Alkuperälääkkeet, Erikoislääkkeet ja Eläinlääkkeet -rahavirtaa tuottaville yksiköille myyntilupatasolla. Kerrytettävissä olevat rahamäärät perustuvat käyttöarvoon. Johdon hyväksymät ennusteet kattavat 5–15 vuoden ajanjakson käyttöönotosta alkaen. Yli viiden vuoden ennusteiden käyttö perustuu lääkkeiden arvioituun elinkaaren pituuteen. Viiden vuoden jälkeisten rahavirtojen kasvu ei ylitä yhtiön tuotteiden tai lääketeollisuuden markkinoiden keskimääräistä kasvuvauhtia. Diskonttauskorko on määritetty erikseen kullekin yksikölle huomioiden yksikön riskit. Diskonttauskorko vaihtelee 10 %–12 %.


Tilikaudella on kirjattu arvonalennus 2,8 (2009: 0,0) miljoonaa euroa aineettomiin oikeuksiin sisältyvistä Eläinlääkkeet -yksikölle kuuluvista käyttöönottamattomista myyntiluvista.


MUU KÄYTTÖOMAISUUS


Tilikaudella ei ole esiintynyt viitteitä siitä, että aineellisten tai aineettomien hyödykkeiden arvo saattaisi olla alentunut.