7. Osakekohtainen tulos ja osinko


LAIMENTAMATON OSAKEKOHTAINEN TULOS2010 2009
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto, milj. € 184,7 151,4
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana, 1 000 kpl 140 917 140 970
Osakekohtainen tulos, € 1,31 1,07


LAIMENNUSVAIKUTUKSELLA OIKAISTU OSAKEKOHTAINEN TULOS2010 2009
Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa käytettävä tulos, milj. € 184,7 151,4
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa, 1 000 kpl 140 917 140 970
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € 1,31 1,07Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä kauden aikana. Osakkeiden keskimääräistä lukumäärää on oikaistu tilikauden 2010 aikana konsernin hallussa olevilla omilla osakkeilla.


OSAKEKOHTAINEN OSINKO2010 2009
Tilikaudella maksettu osinko, milj. € 141,4 133,9
Osakkeiden lukumäärä 31.12., 1 000 kpl 140 741 140 978
Tilikaudella maksettu osakekohtainen osinko, € 1,00 0,95


Osakekohtainen osinko lasketaan jakamalla tilikaudella maksettu osinko tilinpäätöspäivänä ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. 31.12.2010 konsernin hallussa oli 516 654 kpl yhtiön omia osakkeita.


Yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2011, ehdotetaan tilikaudelta 2010 jaettavaksi osinkona 1,20 euroa osakkeelta, yhteensä 168,9 miljoonaa euroa, sekä pääoman palautuksena käyttörahastosta 0,06 euroa osakkeelta. Ehdotettua osinkoa ja pääoman palautusta ei ole otettu huomioon tilinpäätöksessä.