6. Tuloverot


milj. € 2010 2009
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 64,2 52,9
Aikaisempien tilikausien tuloverot -0,1 0,0
Laskennalliset verot 3,9 -0,6
Yhteensä 67,9 52,3Suoraan omaan pääomaan kirjatut verot

Sähkönsuojaus (tuotto-/kulu+) -0,6 0,3TULOSLASKELMAN VEROKULUN JA KONSERNIN KOTIMAAN 26 %:N VEROKANNALLA LASKETTUJEN VEROJEN VÄLINEN TÄSMÄYTYS


milj. € 2010 2009
Tulos ennen veroja 252,6 203,7Konsernin verot laskettuna kotimaan verokannalla 65,7 53,0
Aiemmin kirjaamattomien vahvistettujen tappioiden hyödyntäminen ulkomaisissa tytäryhtiöissä -1,8
Laskennallisten verojen uudelleenarviointi 1,4 -0,2
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eriävien verokantojen vaikutus 0,5 0,5
Verovapaat tuotot -0,1 -0,0
Vähennyskelvottomat kulut 0,6 0,6
Verot edellisiltä tilikausilta -0,1 0,0
Muut erät 0,0 0,1
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot 67,9 52,3Efektiivinen verokanta 26,9 % 25,7 %