5. Rahoitustuotot ja -kulut


milj. € 2010 2009
Korkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 0,2
Korkotuotot rahavaroista 0,5 1,9
Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista 0,1 0,1
Valuuttakurssivoitot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista 3,5 3,0
Muut rahoitustuotot 0,0 0,0
Rahoitustuotot yhteensä 4,2 5,1Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista veloista 2,2 4,7
Valuuttakurssitappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista 3,2 3,1
Muut rahoituskulut 0,5 0,6
Rahoituskulut yhteensä 5,9 8,4Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1,6 -3,3


LIIKEVOITON YLÄPUOLELLE KIRJATUT VALUUTTAKURSSIVOITOT (+) JA -TAPPIOT (-)


milj. € 2010 2009
Liikevaihtoon sisältyvät 2,1 -0,7
Muihin tuottoihin sisältyvät 0,1
Ostoihin sisältyvät -0,4 -0,0
Muihin kuluihin sisältyvät -5,4 -0,0