4. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja tilintarkastajan palkkiot


milj. € 2010 2009
Palkat ja palkkiot 141,2 140,5ELÄKEKULUT

Maksupohjaiset järjestelyt 18,2 17,4
Etuuspohjaiset järjestelyt -1,6 -1,6OSAKEKANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Osakkeina toteutettavat 0,6 1,0
Rahana toteutettavat 0,6 1,4Muut henkilösivukulut 11,4 12,9
Yhteensä 170,3 171,4Henkilöstö keskimäärin 3 137 3 192Segmenttikohtaiset henkilöstömäärät esitetään liitetiedossa 1. Toimintasegmentit.

Johdon työsuhde-etuudet esitetään kohdassa 28. Lähipiiritapahtumat.


Osakeperusteiset maksut


Orion Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin avainhenkilöiden uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2010 ja kalenterivuodet 2010–2012. Ansaintajaksoille 2010 ja 2010–2012 osallistuminen ja ansaintajaksoilta palkkion saaminen edellyttää, että avainhenkilö omistaa yhtiön osakkeita hallituksen päätöksen mukaisesti. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2010 perustuu Orion-konsernin tuloksen kehittymiseen ja edellä mainitun osallistumisedellytyksen täyttämiseen ja ansaintajaksolta 2010–2012 Orion Oyj:n B-osakkeen kokonaistuottoon.


Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana ansaintajaksolta 2010 vuonna 2011 ja ansaintajaksolta 2010-2012 vuonna 2013. Ansaintajaksolta 2010 maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 31.12.2012. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.


Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.


Osakepalkkioiden myöntämispäivä oli 5.3.2010. Ansaintajaksolta 2010 myönnettyjen osakkeiden käypä arvo oli 16,94 euroa, B-osakkeen myöntämispäivän osakekurssi. Odotettavissa olevia osinkoja ei ole erikseen otettu huomioon, koska etuuden saajalla on oikeus saada etuisuuteen liittyvät osingot. Järjestelmästä aiheutuvat kulut kirjataan kuluksi sitouttamisjakson aikana.


Ansaintajaksolta 2010–2012 myönnettyjen, Orion Oyj:n B-osakkeen kokonaistuottoon perustuvan palkkion käyvän arvon painotettu keskiarvo oli 7,18. Käypä arvo on määritetty Binary "asset or nothing call" -optionarvostusmallilla. Odotettavissa olevia osinkoja ei ole erikseen otettu huomioon, koska osingot huomioidaan osakepalkkion määräytymisessä.


Yhtiön aikaisemman (vuoden 2007) osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella tilikaudella on luovutettu 65 606 (2009: 44 806) B-osaketta osakepalkkioina vuodelta 2009. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 16,47 euroa, joka oli B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2010. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli yhteensä 1 080 564 euroa. Osakkeisiin liittyy eräitä erityistilanteita lukuun ottamatta kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa palkkion suorittamisesta.


Tilintarkastajan palkkiot


milj. € 2010 2009
Tilintarkastus 0,2 0,3
Tilintarkastuslain mukaiset toimeksiannot 0,0 0,0
Veroneuvonta 0,1 0,1
Muut palvelut 0,0 0,1
Yhteensä 0,4 0,5