2. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut


milj. € 2010 2009
Myyntivoitto kiinteistöosakeyhtiön myynnistä 4,1
Muut myyntivoitot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja aineettomista hyödykkeistä 0,2 0,2
Vuokratuotot 1,0 1,0
Korvaus jakelusopimuksen purkamisesta 4,0
Kurssivoitot ja -tappiot -5,1 0,1
Muut liiketoiminnan tuotot 1,1 1,5
Muut liiketoiminnan kulut -0,2 -0,8
Yhteensä 1,2 6,0