18. Oma pääoma


OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET


Osakepääoma

A-osakkeita B-osakkeita Yhteensä milj. €
1.1.2009 osakkeita yhteensä 51 440 668 89 817 160 141 257 828 92,2
1.1.–31.12.2009 A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi -100 000 100 000

31.12.2009 osakkeita yhteensä 51 340 668 89 917 160 141 257 828 92,2
1.1.–31.12.2010 A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi -3 777 103 3 777 103

31.12.2010 osakkeita yhteensä 47 563 565 93 694 263 141 257 828 92,2
31.12.2010 yhtiön hallussa olevat omat osakkeet -516 654 -516 654
31.12.2010 osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita 47 563 565 93 177 609 140 741 174

31.12.2010 ääniä yhteensä ilman omia osakkeita 951 271 300 93 177 609 1 044 448 909


Orionilla oli 31.12.2010 yhteensä 141 257 828 osaketta, joista A-osakkeita oli 47 563 565 kappaletta ja B-osakkeita 93 694 263 kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 euroa. Vuoden 2010 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 516 654 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.12.2010 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 044 448 909 ääntä.


Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.


Orionin osakkeilla ei ole nimellisarvoa. A- ja B-osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on noin 0,65 euroa osakkeelta.


Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.


Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Vuoden 2010 aikana osakkeita muunnettiin yhteensä 3 777 103 kappaletta.


Orionin yhtiöjärjestyksen mukaan kaikkien osakkeiden vähimmäismäärä on yksi (1) ja enimmäismäärä on 1 000 000 000 osaketta. Yhtiössä voi olla enintään 500 000 000 A-osaketta ja 1 000 000 000 B-osaketta.


Orionin varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja osakeantivaltuutus viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 300 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.


Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta.


Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.


Tilinpäätöspäivänä Orionin hallussa on 516 654 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita.


Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 1,20 euroa osakkeelta sekä pääoman palautuksena käyttörahastosta 0,06 euroa osakkeelta.YLIKURSSIRAHASTO


milj. €

2010 2009
Ylikurssirahasto 1.1.

17,8 17,8
Ylikurssirahasto 31.12.

17,8 17,8

KÄYTTÖRAHASTO


milj. €

2010 2009
Käyttörahasto 1.1.

23,0 23,0
Pääoman palautus

-14,1
Käyttörahasto 31.12.

8,9 23,0

Käyttörahasto sisältyy osakeyhtiölain mukaisiin voitonjakokelpoisiin varoihin.


Muut rahastot


Muihin rahastoihin sisältyvät vararahastot 0,2 (2009: 0,2) miljoonaa euroa ja arvonmuutosrahasto. Arvonmuutosrahastoon sisältyy suojausrahasto 1,4 (2009: -0,1) miljoonaa euroa, joka sisältää suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien kertyneet käypien arvojen muutosten tehokkaat osuudet.


Muuntoerot


Muuntoerot sisältävät ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.


Osingot ja muu voitonjako


Tilikaudella 2010 osinkoa jaettiin 1,00 (2009: 0,95) euroa osakkeelta sekä pääoman palautuksena käyttörahastosta 0,10 euroa osakkeelta (2009 ei jaettu käyttörahastosta). Lisäksi voittovaroista jaettiin lahjoituksina 0,1 (2009: 0,1) miljoonaa euroa.