17. Rahavarat


milj. €, 31.12. 2010 2009
Käteinen raha ja pankkitilit 47,6 31,7
Rahamarkkinasijoitukset 41,9 138,8
Yhteensä 89,5 170,5Rahavaroihin sisältyvät rahamarkkinasijoitukset ovat pankkien ja yritysten emittoimia sijoitus- ja yritystodistuksia, joiden maturiteetti on enintään 3 kuukautta.