16. Myyntisaamiset, muut saamiset ja rahamarkkinasijoituksetKirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
milj. €, 31.12. 2010 2010 2009 2009
Myyntisaamiset 118,3 118,3 102,6 102,6
Saamiset osakkuusyrityksiltä 0,1 0,1 0,1 0,1
Siirtosaamiset 11,7 11,7 14,8 14,8
Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset 1,4 1,4 0,7 0,7
Muut saamiset 6,8 6,8 5,8 5,8
Rahamarkkinasijoitukset 77,7 77,7
Yhteensä 216,0 216,0 124,0 124,0

MYYNTISAAMISTEN IKÄJAKAUMAKirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
milj. €, 31.12. 2010 2010 2009 2009
Erääntymättömät 85,7 85,7 85,4 85,4
Erääntyneet 1–30 päivää 18,1 18,1 13,4 13,4
Erääntyneet 31–60 päivää 2,4 2,4 0,9 0,9
Erääntyneet 61–90 päivää 2,0 2,0 1,7 1,7
Erääntyneet yli 90 päivää 10,1 10,1 1,3 1,3
Yhteensä 118,3 118,3 102,6 102,6

Rahamarkkinasijoitukset ovat hankintahetkellä maturiteetiltaan yli 3 ja enintään 6 kuukautta. Myyntisaamisten ja muiden lyhytaikaisten saamisten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Myyntisaamisista ja muista saamisista tilikaudella kirjatut arvonalennukset olivat 0,9 (2009: 0,2) miljoonaa euroa.


SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT


milj. €, 31.12.

2010 2009
Saamatta olevat rojaltit

4,2 2,7
Tuloverosaaminen

1,2 5,2
Maksetut ennakkomaksut IT-palveluista

0,9 0,9
Hinnanerokorvaukset

0,7 0,4
Saamatta olevat korvaukset

0,7 1,3
Saamatta olevat T&K -avustukset

0,4 0,8
Korkosaamiset

0,2 0,1
Muut siirtosaamiset

3,4 3,5
Yhteensä

11,7 14,8

Siirtosaamisten lyhytaikaisuudesta johtuen kirjanpitoarvot eivät poikkea käyvistä arvoista.