12. Eläkesaamiset ja -velvoitteet


ETUUSPOHJAISTEN ELÄKEJÄRJESTELYJEN TASEARVOJEN MÄÄRÄYTYMINEN

Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €, 31.12.

2010 2010 2009 2009
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 207,0 5,2 178,8 5,0
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -241,6 -5,1 -214,0 -4,5
Ali-/Ylikate -34,7 0,1 -35,2 0,5
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo
0,9
1,0
Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-) 3,0 -0,3 5,5 -0,7
Nettomääräinen saaminen (-) / velka (+) taseessa -31,6 0,7 -29,8 0,8MÄÄRÄT TASEESSA

Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €, 31.12.

2010 2010 2009 2009
Velat


0,9
1,0
Saaminen

-31,6 -0,2 -29,8 -0,2
Nettomääräinen saaminen (-) / velka (+) taseessa -31,6 0,7 -29,8 0,8TULOSLASKELMAN ETUUSPOHJAISET ELÄKEKULUT
Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €

2010 2010 2009 2009
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot

3,6 0,4 2,9 0,4
Korkomenot

9,0 0,3 9,0 0,3
Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto

-12,6 -0,3 -10,0 -0,2
Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+)

-2,0 0,0 -1,9 0,1
Tappiot/voitot järjestelyn supistamisesta


-2,2
Eläkekulu (+) / tuotto (-) tuloslaskelmassa -2,1 0,4 -2,2 0,5Järjestelyyn kuuluvien varojen toteutunut tuotto oli 32,8 (2009: 38,5) miljoonaa euroa vuonna 2010.
ETUUSPOHJAISET ELÄKEKULUT TOIMINNOITTAIN
Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €

2010 2010 2009 2009
Myytyjen suoritteiden kulut

-0,6
-0,6
Myynti ja markkinointi

-0,4 0,1 -0,4 0,2
Tutkimus ja kehitys

-0,7
-0,8
Hallinto

-0,4 0,3 -0,4 0,3
Eläkekulu (+) / tuotto (-) tuloslaskelmassa -2,1 0,4 -2,2 0,5VELVOITTEEN NYKYARVON MUUTOKSET
Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €

2010 2010 2009 2009
Velvoite tilikauden alussa 178,8 5,7 149,6 4,9
Työsuorituksesta johtuvat menot 3,6 0,4 2,9 0,4
Korkomenot 9,0 0,3 9,0 0,3
Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+) 20,2 -0,3 23,4 0,3
Kurssierot
0,4
0,0
Maksetut etuudet -4,6 -0,3 -4,4 -0,3
Järjestelyn supistamisesta johtuvat voitot (-) ja tappiot (+)
-1,7
Velvoite tilikauden lopussa

207,0 6,2 178,8 5,7JÄRJESTELYYN KUULUVIEN VAROJEN KÄYPIEN ARVOJEN MUUTOKSET

Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €

2010 2010 2009 2009
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot tilikauden alussa 214,0 4,5 182,0 3,7
Varojen odotettu tuotto 12,6 0,3 10,0 0,2
Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-) 19,8 0,1 28,1 0,1
Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn -0,2 0,4 -1,7 0,5
Kurssierot
0,1
0,2
Maksetut etuudet -4,6 -0,2 -4,4 -0,2
Muut


-0,0
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot tilikauden lopussa 241,6 5,1 214,0 4,5


ORIONIN ELÄKESÄÄTIÖN KAUTTA TOTEUTETTUUN JÄRJESTELYYN KUULUVIEN VAROJEN KÄYPIEN ARVOJEN JAKAUTUMINEN OMAISUUSRYHMIIN, PROSENTTIOSUUTENA JÄRJESTELYYN KUULUVIEN KAIKKIEN VAROJEN KÄYVISTÄ ARVOISTA


%2010 2009
Eurooppalaiset osakkeet43 % 40 %
Pohjoisamerikkalaiset osakkeet1 % 1 %
Osakkeet kehittyvillä markkinoilla10 % 8 %
Joukkovelkakirjalainat35 % 40 %
Kiinteistöt2 % 1 %
Sijoitus- ja yritystodistukset6 % 5 %
Muut erät3 % 5 %
Yhteensä100 % 100 %Muissa järjestelyissä varat ovat vakuutusyhtiöiden vastuulla eikä varojen jakautumista ole mahdollista esittää omaisuusryhmittäin.


Eläkesäätiön varoihin sisältyy vuonna 2010 emoyhtiö Orion Oyj:n osakkeita käyvältä arvoltaan 32,1 (2009: 31,0) miljoonaa euroa, joka on 12,6 % (2009: 13,7 %) järjestelyyn kuuluvista varoista.


ORIONIN ELÄKESÄÄTIÖSSÄ KÄYTETYT VAKUUTUSMATEMAATTISET OLETTAMUKSET


%2010 2009
Diskonttauskorko4,6 % 5,0 %
Inflaatioaste2,0 % 2,0 %
Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto6,0 % 6,0 %
Tuleva palkankorotusolettamus2,0 % 2,0 %
Tuleva eläkkeiden korotusolettamus2,1 % – 2,7 % 2,1 % – 2,7 %Eläkesäätiössä pyritään sijoitusjakaumaan, joka hajauttaa eri omaisuuslajien riskiä pitkällä aikavälillä. Merkittävin osa varoista on sijoitettu osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin.


Sijoitustoiminnan tuloksellisuutta on arvioitu eläkesäätiön kokonaisvarojen näkökulmasta ja ensisijaisesti pitkällä aikavälillä. Sijoitusten tuottotavoitteet on asetettu sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Tavoitteena on saada järjestelyyn kuuluville varoille 6 %:n tuotto pitkällä aikavälillä.MÄÄRÄT TILIKAUDELTA JA NELJÄLTÄ EDELLISELTÄ TILIKAUDELTA


Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €, 31.12. 2010 2010 2009 2009 2008 2008
Velvoitteen nykyarvo 207,0 6,2 178,8 6,1 149,6 5,0
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -241,6 -5,1 -214,0 -4,5 -182,0 -3,7
Ylikate (-) / alikate (+) -34,7 1,0 -35,2 1,5 -32,3 1,3Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyiden velkoihin, voitot (-) / tappiot (+) 6,0 0,0 -1,9 0,1 -0,9 0,5
Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyiden varoihin, voitot (+) / tappiot (-) 19,8 0,1 28,1 0,2 -48,5 0,2


Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €, 31.12.

2007 2007 2006 2006
Velvoitteen nykyarvo

161,8 4,4 149,9 3,6
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo

-220,5 -2,9 -224,0 -2,1
Ylikate (-) / alikate (+)

-58,8 1,5 -74,1 1,5Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyiden velkoihin, voitot (-) / tappiot (+) 5,2 0,0 -19,8 0,1
Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyiden varoihin, voitot (+) / tappiot (-) -2,3 -0,0 -12,7 -0,0Konserni ennakoi maksavansa etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin 14 miljoonaa euroa vuonna 2011.