Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Yleiset tiedot

Orion Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Espoo ja rekisteröity osoite Orionintie 1, 02200 Espoo. Orion Oyj tytäryhtiöineen kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä globaaleille markkinoille.

Orion-konsernin ensimmäinen tilikausi oli 1.7.–31.12.2006, koska konserni syntyi 1.7.2006 sitä edeltäneen Orion-konsernin jakauduttua lääke- ja diagnostiikkaliiketoimintaan sekä tukkukauppaliiketoimintaan. Orion Oyj listautui 1.7.2006 ja on nyt listattuna Nasdaq OMX Helsingissä.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 9.2.2011 hyväksynyt tämän konsernitilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on mahdollisuus myös muuttaa tilinpäätöstä. Jäljennös vuosikertomuksesta on saatavissa internetosoitteesta www.orion.fi ja tilinpäätöksestä Orion Oyj:n pääkonttorista osoitteesta Orionintie 1, 02200 Espoo.


Laatimisperiaatteet

1. Toimintasegmentit
2. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
3. Poistot ja arvonalentumiset
4. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja tilintarkastajan palkkiot
5. Rahoitustuotot ja -kulut
6. Tuloverot
7. Osakekohtainen tulos ja osinko
8. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
9. Aineettomat hyödykkeet
10. Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
11. Myytävissä olevat sijoitukset
12. Eläkesaamiset ja -velvoitteet
13. Laskennalliset verosaamiset ja -velat
14. Muut pitkäaikaiset saamiset
15. Vaihto-omaisuus
16. Myyntisaamiset, muut saamiset ja rahamarkkinasijoitukset
17. Rahavarat
18. Oma pääoma
19. Varaukset
20. Korolliset velat
21. Muut pitkäaikaiset velat
22. Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat
23. Rahoitusvarat ja -velat
24. Rahoitusriskien hallinta
25. Ehdolliset velat
26. Johdannaissopimukset
27. Muut vuokrasopimukset
28. Lähipiiritapahtumat
29. Tilikauden jälkeiset tapahtumat