Konsernitase


VARAT


milj. €, 31.12. Liitetieto 2010 2009
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8 187,1 192,0
Liikearvo 9 13,5 13,5
Aineettomat oikeudet 9 65,3 63,4
Muut aineettomat hyödykkeet 9 4,2 3,7
Osuudet osakkuusyrityksissä 10 1,3 0,1
Myytävissä olevat sijoitukset 11 1,0 1,0
Eläkesaaminen 12 31,6 29,8
Laskennalliset verosaamiset 13 2,9 5,5
Muut pitkäaikaiset saamiset 14 2,4 0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä
309,3 309,9
Vaihto-omaisuus 15 131,1 122,7
Myyntisaamiset 16 118,3 102,6
Muut saamiset 16 20,0 21,4
Rahamarkkinasijoitukset 16 77,7
Rahavarat 17 89,5 170,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä
436,5 417,2
Varat yhteensä
745,8 727,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT


milj. €, 31.12. Liitetieto 2010 2009
Osakepääoma
92,2 92,2
Ylikurssirahasto
17,8 17,8
Käyttörahasto
8,9 23,0
Muut rahastot
1,6 0,0
Kertyneet voittovarat
346,8 306,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
467,4 439,1
Määräysvallattomien omistajien osuudet
0,0 0,0
Oma pääoma yhteensä 18 467,4 439,1
Laskennalliset verovelat 13 44,8 43,0
Eläkevelvoitteet 12 0,7 0,8
Varaukset 19 0,4 0,5
Pitkäaikaiset korolliset velat 20 87,5 108,7
Muut pitkäaikaiset velat 21 0,1 0,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä
133,6 153,1
Ostovelat 22 49,0 42,3
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat
12,7 3,0
Muut lyhytaikaiset velat 22 60,6 66,8
Varaukset 19
0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat 20 22,5 22,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä
144,8 134,8
Velat yhteensä
278,4 287,9
Oma pääoma ja velat yhteensä
745,8 727,1
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.