Konsernin rahavirtalaskelma


milj. € Liitetieto 2010 2009
Liikevoitto
254,2 207,0
Poistot ja arvonalentumiset 3 38,9 34,4
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä romutukset
0,0 1,1
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot
0,0 1,7
Eläkesaamisen ja -velvoitteen muutos 12 -2,0 -0,5
Varausten muutos 19 -0,0 0,1
Muut oikaisut
-3,2 0,9
Oikaisut liikevoittoon yhteensä
33,7 37,7
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos
-17,8 -20,8
Vaihto-omaisuuden muutos
-8,2 9,1
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
-1,5 27,0
Käyttöpääoman muutos yhteensä
-27,6 15,3
Maksetut korot
-5,7 -9,7
Saadut korot
4,3 4,9
Maksetut verot 6 -49,9 -50,6
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä
209,1 204,6
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 8 -22,1 -24,6
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 9 -13,3 -36,1
Osakkuusyrityksen hankinta
-1,3
Tytäryrityksen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla
4,5
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 8 1,2 0,8
Aineettomien hyödykkeiden myynnit 9 0,2 0,5
Investointien rahavirta yhteensä
-30,8 -59,5
Lyhytaikaisten lainojen nostot 20 0,6 0,7
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 20 -2,0 -19,8
Pitkäaikaisten lainojen nostot 20 22,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 20 -21,0 -21,3
Omien osakkeiden hankinta
-4,6
Maksetut osingot ja muu voitonjako 18 -155,3 -134,4
Rahoituksen rahavirta yhteensä
-182,2 -152,1
Rahavarojen ja rahamarkkinasijoitusten muutos
-4,0 -7,0
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset 1.1. 17 170,5 176,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
0,7 1,4
Rahavarojen ja rahamarkkinasijoitusten muutos
-4,0 -7,0
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset 31.12. 17 167,2 170,5
Täsmäytys taseen rahavaroihin


Taseen rahavarat 31.12.
89,5 170,5
Rahamarkkinasijoitukset 31.12.
77,7
Rahavirtalaskelman rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset
167,2 170,5
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.