Konsernitilinpäätös (IFRS)


Konsernin laaja tuloslaskelma


milj. € Liitetieto 2010 2009
Liikevaihto 1 849,9 771,5
Myytyjen suoritteiden kulut
-283,2 -265,2
Bruttokate
566,8 506,3
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 2 1,2 6,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut 3, 4 -188,9 -160,0
Tutkimus- ja kehityskulut 3, 4 -85,5 -95,2
Hallinnon kulut 3, 4 -39,3 -50,2
Liikevoitto
254,2 207,0
Rahoitustuotot 5 4,2 5,1
Rahoituskulut 5 -5,9 -8,4
Voitto ennen veroja
252,6 203,7
Tuloverot 6 -67,9 -52,3
Tilikauden voitto
184,7 151,4
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA


Muuntoerot
1,3 1,3
Rahavirran suojaukset
1,6 0,9
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 2,9 2,1
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna
187,6 153,5
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN


Emoyhtiön omistajille
184,7 151,4
Määräysvallattomille omistajille
0,0 0,0
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN


Emoyhtiön omistajille
187,6 153,5
Määräysvallattomille omistajille
0,0 0,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € ¹
1,31 1,07
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € ¹
1,31 1,07
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
38,9 34,4
Palkat ja muut henkilöstökulut
170,3 171,4
¹ Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.