Orion Oyj:n hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä tilikaudelta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 208 688 471,92 euroa, josta tilikauden voittoa on
178 406 411,05 euroa.


Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista

jaetaan osinkoa 1,20 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 140 741 174 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 168 889 408,80 euroa
lahjoitetaan lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 150 000,00 euroa
voittovaroihin jätettäisiin 39 649 063,12 euroa


208 688 471,92 euroa

 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Lisäksi hallitus ehdottaa 31.3.2011 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että pääoman palautuksena käyttörahastosta jaetaan 0,06 euroa osaketta kohden.

Tämän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esitämme yhtiökokoukselle käsiteltäväksi.

Espoossa 9. päivänä helmikuuta 2011

Hannu Syrjänen
Puheenjohtaja

Matti Kavetvuo
Varapuheenjohtaja

Sirpa Jalkanen

Eero Karvonen

Heikki Westerlund

Jukka Ylppö

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja