Emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös (FAS)

 

Tuloslaskelma

 

milj. €
2010 2009
Liikevaihto   701,7 634,8
Liiketoiminnan muut tuotot   7,2 10,2
Liiketoiminnan kulut   -473,2 -450,8
Liikearvopoistot     -3,4
Muut poistot ja arvonalentumiset   -28,1 -23,7
Liikevoitto   207,7 167,0
Rahoitustuotot ja -kulut   16,8 4,8
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   224,5 171,8
Satunnaiset erät   12,5 11,8
Tilinpäätössiirrot   -0,7 -0,8
Tuloverot   -57,8 -46,3
Tilikauden voitto   178,4 136,5
       
       

Tase

 

VASTAAVAA      
       
milj. €, 31.12.
2010 2009
Aineettomat oikeudet   62,9 60,9
Muut pitkävaikutteiset menot   4,0 3,6
Aineettomat hyödykkeet yhteensä   67,0 64,5
       
Maa-alueet   3,7 3,7
Rakennukset ja rakennelmat   72,9 73,3
Koneet ja kalusto   58,0 58,0
Muut aineelliset hyödykkeet   0,7 0,7
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   2,3 3,8
Aineelliset hyödykkeet yhteensä   137,6 139,5
       
Osuudet saman konsernin yrityksissä   83,7 85,5
Osuudet omistusyhteysyrityksissä   2,2  
Muut sijoitukset   1,3 1,3
Sijoitukset yhteensä   87,3 86,9

     
Pysyvät vastaavat yhteensä   291,8 290,8
       
Vaihto-omaisuus   86,6 83,5
Pitkäaikaiset saamiset   1,0 0,3
Myyntisaamiset   104,7 88,6
Muut lyhytaikaiset saamiset   26,7 22,4
Rahoitusarvopaperit   119,6 138,8
Rahat ja pankkisaamiset   27,5 13,7
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   366,2 347,2

     
Vastaavaa yhteensä   657,9 638,0
     

 

VASTATTAVAA      

     
milj. €, 31.12.
2010 2009
Osakepääoma   92,2 92,2
Ylikurssirahasto   17,8 17,8
Käyvän arvon rahasto   1,9 -0,2
Käyttörahasto   8,9 23,0
Kertyneet voittovarat   21,3 29,5
Tilikauden voitto   178,4 136,5
Oma pääoma yhteensä   320,6 298,9
Tilinpäätössiirtojen kertymä   74,7 74,0
Pakolliset varaukset   0,9 0,9

     
Lainat rahoituslaitoksilta   66,1 77,4
Lainat eläkevakuutusyhtiöiltä   19,1 28,7
Muut pitkäaikaiset velat   0,1 0,3
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä   85,3 106,3
       
Ostovelat   49,9 43,3
Muut lyhytaikaiset velat   126,5 114,7
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   176,4 158,0

     
Vastattavaa yhteensä   657,9 638,0
       
       

Rahoituslaskelma

 

milj. €
2010 2009
Liikevoitto   207,7 167,0
       
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset   28,1 27,1
Muut oikaisut   1,4 2,8
Oikaisut liikevoittoon yhteensä   29,4 29,9
       
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos   -7,4 -3,0
Vaihto-omaisuuden muutos   -3,1 9,4
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos   -5,7 9,9
Käyttöpääoman muutos yhteensä ¹   -16,2 16,3
       
Maksetut korot   -5,9 -9,7
Saadut osingot ²   14,9 9,4
Saadut korot ²   3,9 4,5
Maksetut verot   -47,8 -43,1
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä   186,1 174,5
       
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin   -12,7 -34,6
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin   -15,5 -18,3
Aineellisten hyödykkeiden myynnit   1,0 1,2
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin   -0,0 -0,2
Myydyt tytäryhtiöosakkeet   4,6  
Investoinnit osakkuusyhtiöosakkeisiin   -1,3  
Investoinnit muihin sijoituksiin     -0,1
Muiden sijoitusten myynnit   0,0
Myönnetyt lainat (-) / takaisinmaksut (+)   -0,6 -0,5
Investointien rahavirta yhteensä   -24,5 -52,3

     
Lyhytaikaisten lainojen nostot   2,9 6,5
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -0,8 -18,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot   22,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -21,0 -21,2
Omien osakkeiden hankinta   -4,6
Maksetut osingot ja muu voitonjako   -155,2 -134,2
Saadut konserniavustukset   11,8 13,3
Rahoituksen rahavirta yhteensä   -166,9 -131,4
 


Rahavarojen muutos
-5,3 -9,2


   
Rahavarat 1.1. ³   152,4 161,7
Rahavarojen muutos   -5,3 -9,2
Rahavarat 31.12.³   147,1 152,4
       
¹ Emoyhtiön ja sen kotimaisten tytäryhtiöiden välisten lainojen ja saamisten muutokset sisältyvät bruttomääräisinä emoyhtiön käyttöpääoman muutokseen.  
² Tytäryhtiöiden maksamat osingot ja korot sisältyvät emoyhtiön liiketoiminnan rahavirtaan.  
³ Rahavarat sisältävät rahojen ja pankkisaamisten lisäksi likvidit arvopaperit, joiden arvon vaihteluun on erittäin vähäinen riski.  

     

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

 

Orion Oyj on Orion-konsernin emoyhtiö ja sen kotipaikka on Espoo. Yhtiön Y-tunnus on 1999212-6.

 

Orion Oyj:n ensimmäinen tilikausi oli 1.7.–31.12.2006, koska yhtiö syntyi 1.7.2006 entisen Orion-konsernin jakauduttua lääke- ja diagnostiikkaliiketoimintaan sekä tukkukauppaliiketoimintaan. Kaupankäynti Nasdaq OMX Helsingissä Orion Oyj:n osakkeilla alkoi 3.7.2006.

 

Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

 

Orion Oyj:n tilinpäätös laaditaan noudattaen Suomessa voimassa olevaa kirjanpitolakia sekä tilinpäätöksen laatimista koskevia muita säännöksiä ja määräyksiä. Merkittävimmät erot Orion-konsernin tilinpäätöksen laatimisessa noudatettaviin IFRS-laadintaperiaatteisiin ovat seuraavat kohdat.

 

Vaihto-omaisuus

 

Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty vaihto-omaisuuden hankintamenot sekä valmistusmenot, jotka sisältävät välittömästi tuotannon määrään yhteydessä olevat menot.

 

Liikearvo

 

Aineettomiin hyödykkeisiin kuuluvan liikearvon tasearvo perustuu alkuperäiseen hankintamenoon, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Liikearvon poistoaika on pääsääntöisesti 5 vuotta. Eräissä tapauksissa liikearvon taloudellinen pitoaika on arvioitu pidemmäksi, kuitenkin enintään 20 vuodeksi.

 

Eläkejärjestelyt

 

Yhtiön palveluksessa olevalle henkilöstölle on järjestetty eläketurva Orionin Eläkesäätiössä ja eläkevakuutusyhtiöissä. Emoyhtiön tilinpäätöksessä eläkekuluja ovat eläkevakuutusyhtiöille suoritettavien eläkevakuutusmaksujen lisäksi eläkesäätiölle maksettavat kannatusmaksut.

 

Vuokrasopimukset

 

Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vuokrat kirjataan kuluksi tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.