Osakkeet ja omistuspohja

Orionilla oli 31.12.2010 yhteensä 141 257 828 osaketta, joista A-osakkeita oli 47 563 565 kappaletta ja B-osakkeita 93 694 263 kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 euroa. Vuoden 2010 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 516 654 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.12.2010 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 044 448 909 ääntä.

Orionin osakkeilla ei ole nimellisarvoa. A- ja B-osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on noin 0,65 euroa osakkeelta.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärän puitteissa. Vuoden 2010 aikana osakkeita muunnettiin yhteensä 3 777 103 kappaletta.

Orionin yhtiöjärjestyksen mukaan kaikkien osakkeiden vähimmäismäärä on yksi (1) ja enimmäismäärä on 1 000 000 000 osaketta. Yhtiössä voi olla enintään 500 000 000 A-osaketta ja 1 000 000 000 B-osaketta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006 ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2010 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 2 305 miljoonaa euroa.

Vuoden 2010 aikana Orionin A-osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä yhteensä 7 779 934 kappaletta ja B-osakkeita 93 247 272 kappaletta. Vaihdettujen osakkeiden arvo vastasi yhteensä 1 526 miljoonaa euroa. Vuoden aikana A-osakkeista vaihdettiin 16 % ja B-osakkeista 101 %. Keskimääräinen vaihto Orionin osakkeilla oli 72 %.

Orionin A-osakkeen kurssi nousi vuoden 2010 aikana 9 % ja B-osakkeen 9 %. A-osakkeen päätöskurssi 31.12.2010 oli 16,40 euroa ja B-osakkeen päätöskurssi 31.12.2010 oli 16,37 euroa. Orionin A-osakkeen vuoden korkein kurssi oli 17,82 euroa ja alin kurssi 12,21 euroa. B-osakkeen korkein kurssi vuoden 2010 aikana oli 17,88 euroa ja alin kurssi 13,20 euroa.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja osakeantivaltuutus viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 300 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan pörssin ja Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisesti. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Orionin hallitus päätti 18.5.2010 omien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella. Päätöksen mukaan yhtiö hankki 11.–18.8. yhteensä 300 000 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Osakkeet hankittiin käytettäväksi osana Orion-konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteistä kannustinjärjestelmää 2010.


Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa myymällä niitä NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä; yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakkeiden rekisteröinti ja omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin (entisen Suomen Arvopaperikeskuksen) ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli vuoden 2010 lopussa kaikkiaan 58 686 (54 323) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 94,66 % (94,0 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 51,82 % (51,9 %) ja kaikista äänistä 64,51 % (60,6 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 36,02 (31,3) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 25,5 % (22,1 %) ja 4,51 % (4,2 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli vuoden 2010 lopussa 516 654 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,37 % ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,05 %.

Liputusilmoitukset

Capital Research and Management Company ilmoitti 13.10.2010 arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti, että sen hallinnoimien keskinäisten rahastojen omistamien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä on 13. lokakuuta 2010 markkinoilla tehdyillä kaupoilla laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista. Ilmoituksen mukaan Capital Research and Management Companyn hallinnoimat rahastot omistavat 6 979 085 Orionin B-osaketta, joka on 4,94 % Orionin osakekannasta ja 0,66 % äänimäärästä.

Johdon osakeomistukset

Vuoden 2010 lopussa hallituksen jäsenten yhteenlasketussa osakeomistuksessa oli yhteensä 2 327 818 kappaletta yhtiön osakkeita, joista 1 915 836 oli A-osakkeita ja 411 982 B-osakkeita. Toimitusjohtajan omistuksessa oli vuoden 2010 lopussa 19 050 yhtiön osaketta, jotka kaikki olivat B-osakkeita. Konsernin johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtaja pois lukien) omistuksessa oli yhtiön osakkeista yhteensä 74 987 kappaletta, joista 464 oli A-osakkeita ja 74 523 B-osakkeita. Yhtiön ylimmän johdon omistuksessa oli näin ollen yhteensä 1,72 % yhtiön koko osakekannasta ja 3,72 % yhteenlasketusta äänimäärästä. Luvut sisältävät myös alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset.

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

Lue lisää Orionin osakkeista ja niiden kursseista, kuukausittain päivitettävät tiedot Orionin omistuspohjan rakenteesta, lista suurimmista osakkeenomistajista ja päivitetyt tiedot Orion-konsernin ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten osakeomistuksista.

Sijoittajakontaktit

Lisätietoja Orionista sijoituskohteena saa seuraavilta henkilöiltä:

Jari Karlson
Talousjohtaja
Puh. 010 426 2883

Tuukka Hirvonen
Taloustiedottaja
Puh. 010 426 2721

Orionin sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi (at) orion.fi.


Arvioita Orionista sijoituskohteena

Arvioita Orionista sijoituskohteena saa käsityksemme mukaan seuraavista pankeista ja pankkiiriliikkeistä. Lista ei välttämättä kata kaikkia Orionista tehtyjä analyyseja. Kyseiset pankit tai pankkiiriliikkeet seuraavat Orionia oma-aloitteisesti, eikä yhtiö vastaa analyytikoiden esittämistä mielipiteistä tai arvioista.

Päivitetyt tiedot Orionia seuraavista analyytikoista löytyvät osoitteesta www.orion.fi/sijoittajille

Osakejakauma 31.12.2010

Äänijakauma

Osakkeiden kurssikehitys

Osakkeiden vaihto